خ کابل تلفن 20 زوج 0.6 کرمان

کابل تلفن20 زوج 0.6 کرمان

محصول در یک نگاه

 • کابل مخابراتی تلفن 06
 • دارای 20 زوج (40 رشته)
 • طوسی هوایی
 • سازنده : شرکت سیم و کابل کرمان
 • کاربرد در خطوط تلفن و مخابرات
 • IEC60708
 • A-2Y(st)2Y
 • 40 رشته
 • 20 زوج
 • 0.6 میلیمتر
 • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب