لیست محصولات این تولید کننده ALICAT

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-12-05

  فروش فلومتر alicat مدل M-1000SCCM-DALICAT M-1000SCCM-D فلومتر جرمی گاز با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 1000 سی سی (میلی لیتر) بر دقیقه دقت اندازه گیری2 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلر الیکت مدل MC-10SLPMALICAT MC-10SLPM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 10 لیتر بر دقیقه دقت اندازه گیری 20 سی سی + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و درجه حرارت بر روی...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلرالیکت مدل MC-20SCCM-DALICAT MC-20SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 20 میلی لیتر بر دقیقه دقت اندازه گیری 0.04 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و درجه...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلر الیکت مدل MC-50SCCM-DALICAT MC-50SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 50 میلی لیتر (سی سی) بر دقیقه دقت اندازه گیری 0.1 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلر الیکت مدل MC-100SCCM-DALICAT MC-100SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 100 میلی لیتر (سی سی) بر دقیقه دقت اندازه گیری 0.2 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلرالیکت مدل MCS-100SCCM-DALICAT MCS-100SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 100 میلی لیتر (سی سی) بر دقیقه دقت اندازه گیری 0.2 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده و گازهای خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی،...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلر الیکت مدل MC-200SCCM-DALICAT MC-200SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 200 میلی لیتر (سی سی) بر دقیقه دقت اندازه گیری 0.4 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلرالیکت مدل MC-500SCCM-DALICAT MC-500SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 500 میلی لیتر (سی سی) بر دقیقه دقت اندازه گیری1 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلوکنترلر الیکت مدل MC-1000SCCM-DALICAT MC-1000SCCM-D فلوکنترلر گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 1000 سی سی (میلی لیتر) بر دقیقه دقت اندازه گیری2 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار...

 • تاریخ بروزرسانی : 1397-05-16

  فروش فلومیتر الیکت مدل M-10SCCM-DALICAT M-10SCCM-D فلومتر جرمی گازی با کاربرد در اندازه گیری جریان گازها محدوده اندازه گیری جریان گاز 1000 سی سی (میلی لیتر) بر دقیقه دقت اندازه گیری 0.02 میلی لیتر + 0.8% عدد خوانش قابل استفاده برای گازهای خشک غیر خورنده با قابلیت انتخاب 98 گاز و انتخاب گازهای ترکیبی به تعداد 20  گاز نمایش جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و...