جستجوی پیشرفته
 • تاریخ بروزرسانی : 1396-10-02

  محصول در یک نگاه کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC دارای 24 زوج (48 رشته) و سطح مقطع هر رشته 0.5 میلیمتر مربع این کابل دارای دو شیلد است؛ شیلد زوجی (اسکرین زوجی) و شیلد کلی (اسکرین کلی) کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات میان تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و اتاقهای فرمان، استفاده میشود. Instrument Cable, PVC Insulated, Pairs Screened, Screened, PVC...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-10-02

  محصول در یک نگاه کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC دارای 12 زوج (24 رشته) و سطح مقطع هر رشته 0.5 میلیمتر مربع این کابل دارای دو شیلد است؛ شیلد زوجی (اسکرین زوجی) و شیلد کلی (اسکرین کلی) کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات میان تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و اتاقهای فرمان، استفاده میشود. Instrument Cable, PVC Insulated, Pairs Screened, Screened, PVC...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-10-02

  محصول در یک نگاه کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC دارای 8 زوج (16 رشته) و سطح مقطع هر رشته 0.5 میلیمتر مربع این کابل دارای دو شیلد است؛ شیلد زوجی (اسکرین زوجی) و شیلد کلی (اسکرین کلی) کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات میان تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و اتاقهای فرمان، استفاده میشود. Instrument Cable, PVC Insulated, Pairs Screened, Screened, PVC...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-10-02

  محصول در یک نگاه کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC دارای 4 زوج (8 رشته) و سطح مقطع هر رشته 0.5 میلیمتر مربع این کابل دارای دو شیلد است؛ شیلد زوجی (اسکرین زوجی) و شیلد کلی (اسکرین کلی) کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات میان تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و اتاقهای فرمان، استفاده میشود. Instrument Cable, PVC Insulated, Pairs Screened, Screened, PVC...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-10-02

  محصول در یک نگاه کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC دارای 2 زوج (4 رشته) و سطح مقطع هر رشته 0.5 میلیمتر مربع این کابل دارای دو شیلد است؛ شیلد زوجی (اسکرین زوجی) و شیلد کلی (اسکرین کلی) کابل ابزار دقیق برای انتقال اطلاعات میان تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و اتاقهای فرمان، استفاده میشود. Instrument Cable, PVC Insulated, Pairs Screened, Screened, PVC...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان شیلددار 3 رشته سطح مقطع هر رشته : 0.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند و برای نصب ثابت استفاده میشوند. کابلهای کنترل افشان، از کابلهای کلاس 1 و 2 که مفتولی یا نیمه افشان هستند، انعطاف پذیر...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان 61 رشته سطح مقطع هر رشته : 1.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند. Control Cable, PVC insulated, PVC Sheathed سازنده : شرکت سیم و کابل خراسان (افشارنژاد) مطالب فنی مرتبط انواع کابل فرمان یا...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان شیلددار 27 رشته سطح مقطع هر رشته : 1 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند و برای نصب ثابت استفاده میشوند. کابلهای کنترل افشان، از کابلهای کلاس 1 و 2 که مفتولی یا نیمه افشان هستند، انعطاف پذیر...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان شیلددار 27 رشته سطح مقطع هر رشته : 0.75 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند و برای نصب ثابت استفاده میشوند. کابلهای کنترل افشان، از کابلهای کلاس 1 و 2 که مفتولی یا نیمه افشان هستند، انعطاف پذیر...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان شیلددار 6 رشته سطح مقطع هر رشته : 0.75 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند و برای نصب ثابت استفاده میشوند. کابلهای کنترل افشان، از کابلهای کلاس 1 و 2 که مفتولی یا نیمه افشان هستند، انعطاف پذیر...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان شیلددار 61 رشته سطح مقطع هر رشته : 1.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند و برای نصب ثابت استفاده میشوند. کابلهای کنترل افشان، از کابلهای کلاس 1 و 2 که مفتولی یا نیمه افشان هستند، انعطاف پذیر...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) افشان شیلددار 42 رشته سطح مقطع هر رشته : 1.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. این کابلها تحمل تنشهای مکانیکی متوسط را دارند و برای نصب ثابت استفاده میشوند. کابلهای کنترل افشان، از کابلهای کلاس 1 و 2 که مفتولی یا نیمه افشان هستند، انعطاف پذیر...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) شیلددار آرموردار 16 رشته سطح مقطع هر رشته : 1.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. اگر در محیط کابل، به حفاظت فیزیکی و مکانیکی از کابل احتیاج دارید، از این کابل استفاده کنید زیرا این کابل دارای حفاظ فولادی یا آرمور است. اینگونه کابلها را کابل...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) شیلددار 30 رشته سطح مقطع هر رشته : 2.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. مورد استفاده از این کابلها برای تنش‌های مکانیکی متوسط و نصب ثابت است. شیلد (حفاظ مغناطیسی یا اسکرین مسی)، تضمین کننده انتقال درست اطلاعات و سیگنالها در این کابل است. این...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) شیلددار آرموردار 7 رشته سطح مقطع هر رشته : 1.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. اگر در محیط کابل، به حفاظت فیزیکی و مکانیکی از کابل احتیاج دارید، از این کابل استفاده کنید زیرا این کابل دارای حفاظ فولادی یا آرمور است. اینگونه کابلها را کابل مسلح...

 • تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  محصول در یک نگاه کابل کنترل (کابل فرمان) شیلددار 61 رشته سطح مقطع هر رشته : 2.5 میلیمتر مربع برای اتصال در تسمه نقاله، تجهیزات اتوماتیک، خط مونتاژ، میتوانید از این کابلها استفاده کنید. مورد استفاده از این کابلها برای تنش‌های مکانیکی متوسط و نصب ثابت است. شیلد (حفاظ مغناطیسی یا اسکرین مسی)، تضمین کننده انتقال درست اطلاعات و سیگنالها در این کابل است. این...

جــستجو براساس :